Artikel 1: Voorwerp van onderhavige voorwaarden

Het voorwerp van de voorwaarden betreft de gebruiksvoorwaarden, de hosting van de website van gebruiker van onderhavige dienst (hierna “de Gebruiker”) en de verwerkingsovereenkomst.

De Witte Communicatie doet voor de hosting van deze website beroep op de cloud servers van de onderneming naar het Texaanse recht MODX Systems LLC (hierna: “MODX”) en Telenet (hierna samen steeds de “Hostingproviders”).

Artikel 2: Gebruiksvoorwaarden van het beheersysteem

De Gebruiker verbindt zich ertoe het beheersysteem van de website te gebruiken als een goede huisvader.

De Witte Communicatie kan geenszins aansprakelijk gehouden worden voor het gebruik van het beheersysteem van de website.

Artikel 3: Verbintenissen en aansprakelijkheden in hoofde van De Witte Communicatie met betrekking tot de hosting van de website

 1. De Gebruikers aanvaardt dat de Terms of Service Agreement (hierna: “TOS”) en de Service Level Agreement (hierna: “SLA”) van MODX dan wel Telenet integraal deel uitmaken van deze voorwaarden. De Gebruiker aanvaardt dat de SLA van MODX, zoals bepaald in artikel 17 van de TOS, en dat de SLA van Telenet op hem van toepassing zijn.
 2. Hierbij aanvaardt de Gebruiker dat de meest recente versies van de TOS en de SLA steeds van toepassing zullen zijn.
  De meest recente versie van de TOS en de SLA kan door de Gebruiker steeds geraadpleegd worden via volgende links:
 3. De Witte Communicatie is gehouden tot een middelenverbintenis met betrekking tot de beschikbaarheid en de performantie van de website, behoudens in de gevallen waarin de SLA van MODX of Telenet in een resultaatsverbintenis voorzien.
 4. De Gebruiker aanvaardt dat de verplichtingen van De Witte Communicatie beperkt blijven tot de verbintenissen omschreven in de SLA van MODX.
 5. De aansprakelijkheid van De Witte Communicatie is steeds beperkt tot de aansprakelijkheden voorzien in de TOS en SLA van MODX of Telenet en overstijgt in geen geval tweemaal de jaarlijkse kostprijs van de hosting.
 6. De Gebruiker aanvaardt dat indien de overeenkomst tussen De Witte Communicatie en MODX of Telenet om welke reden dan ook beëindigd wordt, dit niet als contractuele inbreuk in hoofde van De Witte Communicatie beschouwd kan worden.

  In voorkomend geval aanvaardt de Gebruiker dat De Witte Communicatie binnen de kortst mogelijke termijn een alternatief voor de hosting van de Website zal voorzien.

Artikel 4: Verwerking van persoonsgegevens

 1. Daarnaast verleent de Gebruiker de toestemming aan De Witte Communicatie om op grond van de Overeenkomt persoonsgegevens in haar opdracht te verwerken, m.n. door het voorzien van het beheerssysteem en de hosting van de website, waarop tevens persoonsgegevens verwerkt worden.
 2. De verwerkingen die door De Witte Communicatie uitgevoerd worden, hebben uitsluitend betrekking op haar verbintenissen in het kader van haar overeenkomst met de Gebruiker.
 3. De Witte Communicatie waarborgt dat de vertrouwelijkheid in acht genomen wordt bij de verwerking van de persoonsgegevens.
 4. De Witte Communicatie zal de Gebruiker door middel van passende organisatorische en technische maatregelen, voor zover mogelijk, bijstand verlenen bij het vervullen van diens verplichting om verzoeken om de uitoefening van de rechten van de persoon wiens persoonsgegevens verwerkt worden te beantwoorden.

  Indien de bijstandsverplichting van De Witte Communicatie meer dan één uur per maand bevat, worden alle diensten van De Witte Communicatie die hier betrekking op hebben aan het normale uurtarief.

  Voorts zal De Witte Communicatie, rekening houdend met de aard van de verwerkingen en de informatie die zij tot haar beschikking heeft, de Gebruiker bijstaan in haar verplichtingen in het geval van een gegevenslek, een gegevensbeschermingseffectbeoordeling of een voorafgaande raadpleging aan de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 5. Na de beëindiging van de overeenkomst, worden alle gegevens die op het beheersysteem ingevoerd werden, met inbegrip van de persoonsgegevens, door De Witte Communicatie verwijderd, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de Gebruiker om de persoonsgegevens die opgeslagen zijn op het beheersysteem gedurende een bepaalde periode te bewaren of een kopie van deze persoonsgegevens te ontvangen.

  De kosten van het bewaren of de terbeschikkingstelling van een kopie van de persoonsgegevens zijn ten laste van de Gebruiker.

  De Witte Communicatie verbindt zich ertoe deze persoonsgegevens zo spoedig als mogelijk na de beëindiging van de overeenkomst, rekening houdend met de organisatorische en technische mogelijkheden, tevens in eventuele kopieën/back-ups te verwijderen.

 6. De Witte Communicatie stelt alle informatie die nodig is om de nakoming aan de verplichtingen opgenomen in dit artikel en de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan te tonen aan de Gebruiker ter beschikking voor eventuele audits.
 7. De Witte Communicatie doet voor de uitvoering van haar verbintenissen in het kader van de overeenkomst beroep op de (onder)verwerkers (MODX, Telenet, Bewel, Active Campaign, Egberghs en De Post).

  De Witte Communicatie maakt zich sterk dat deze (onder)verwerkers zich tevens zullen verbinden de nodige garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen te bieden.

  Indien persoonsgegevens meegedeeld worden aan ondernemingen gevestigd in een land dat geen lidstaat is van de EU, zal dit enkel gebeuren indien er een adequaatheidsbesluit voor dit land geldt of de onderneming zich houdt aan het zgn. EU-U.S. Privacy Shield Framework.

 8. De Witte Communicatie heeft het recht om beroep te doen op andere (onder)verwerkers in geval van een verandering en/of vervanging van een (onder)verwerker, mits voorafgaandelijke kennisgeving aan de Gebruiker.

Artikel 5: Diverse

 1. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen van onderhavige voorwaarden, zal de nietige clausule geacht vervangen te zijn door een geldige bepaling die zoveel als mogelijk aanleunt bij de gemeenschappelijk bedoeling van de Partijen.
 2. Onderhavige voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht.
 3. In geval van betwisting, zullen enkel de rechtbanken te Hasselt bevoegd zijn.