Persoonlijke informatie

Deze privacyverklaring is er op gericht u te informeren omtrent de verwerkingen van persoonsgegevens die door ons uitgevoerd worden.

Indien u gebruik maakt van onze website of onze diensten, verwerken wij uw persoonlijke informatie (“persoonsgegevens”).

De rechtmatigheid van de verwerking en de beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens is van essentieel belang voor ons.

Wij behandelen uw persoonsgegevens dan ook overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”)) en de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”).

De verwerking van persoonsgegevens

De term “persoonsgegevens” omvat alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals uw naam, uw identificatienummer, uw locatiegegevens, uw IP-adres, uw contactgegevens, persoonlijke kenmerken, gezondheidsgegevens, maar ook door u gesloten overeenkomsten en andere documenten die toelaten u te identificeren.

Onder “verwerking” dient u elke mogelijke handeling te verstaan die gesteld kan worden met betrekking tot uw persoonsgegevens, van het verzamelen tot het mededelen tot het vernietigen ervan.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

De verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens

Hou er rekening mee dat het beantwoorden van uw vragen, het afsluiten van een overeenkomst en de levering van onze diensten geweigerd kan worden indien u uw gegevens niet aan ons bezorgt.

Wij verzamelen geen persoonsgegevens op basis waarvan u rechtstreeks geïdentificeerd kan worden, tenzij u ons deze gegevens rechtstreeks bezorgt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op onze website of wanneer u ons rechtstreeks contacteert per e-mail.

Daarnaast verzamelen wij automatisch persoonsgegevens op basis waarvan u niet rechtstreeks geïdentificeerd kan worden, zoals het type browser dat u gebruikt, uw IP-adres, etc. Dit wordt omschreven in ons Cookiebeleid.

U bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u aan ons meedeelt en/of invoert.

Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking van uw persoonsgegevens

Verwerkingen op grond van een overeenkomst

In de eerste plaats verwerken wij uw persoonsgegevens in het kader van de naleving van onze contractuele verbintenissen. In dit geval verwerken wij uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

  • Het treffen van maatregelen ter verificatie van uw (persoons)gegevens bij aanmelding, evenals het treffen van voorzieningen ter beveiliging van uw persoonsgegevens;
  • Het overgaan tot de levering en facturatie van de diensten aangeboden via onze website;
  • De technische administratie van onze website, alsook het beheer van onze klantenadministratie.

Verwerkingen noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen

Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, o.m. in het geval van volgende doeleinden:

  • De uitoefening van fundamentele rechten, m.n. het instellen van een rechtsvordering, zowel door ons als door een derde;
  • Het vermijden van frauduleus gebruik van onze website;
  • Uw gebruik van de website vereenvoudigen en statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van de website verzamelen teneinde ons toe te laten het verkeer op onze website te analyseren en onze website te verbeteren, zoals uiteengezet in ons Cookiebeleid;
  • Het verstrekken van informatie omtrent eventuele collecties, opendeurdagen, aanbiedingen, nieuwigheden etc.;
  • Prospectie en marketing.

Verwerkingen op grond van uw toestemming

Verder geeft u door akkoord te gaan met deze privacyverklaring ons de toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor volgende doeleinden:

  • Het opnemen van contact teneinde uw vraag of opmerking te beantwoorden;
  • Het verstrekken van informatie omtrent eventuele collecties, opendeurdagen, aanbiedingen, nieuwigheden etc.

De persoonsgegevens die via cookies verzameld worden en waarvoor uw toestemming vereist is, gebruiken wij uitsluitend voor de doeleinden die omschreven worden in ons Cookiebeleid.

Doeleinden niet voorzien in deze privacyverklaring

Indien wij een verwerking van uw persoonsgegevens willen uitvoeren voor een doel dat niet in de privacyverklaring voorzien is, zullen wij u op het door u opgegeven e-mailadres contacteren om u op de hoogte te brengen van deze nieuwe verwerking en het doel ervan, waarbij u de mogelijkheid heeft om deze verwerking te weigeren.

Mededeling van uw persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden enkel aan derden meegedeeld indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, tenzij wij hiervoor de expliciete, voorafgaande toestemming hebben verkregen of dergelijke mededeling noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens incidenteel meegedeeld worden aan een onderneming gevestigd in een land dat geen lidstaat van de Europese Unie is. Dergelijke mededeling zal enkel gebeuren indien er een adequaatheidsbesluit voor dit land geldt of de onderneming zich houdt aan het zgn. EU-U.S. Privacy Shield Framework.

De intrekking van uw toestemming

De toestemming de u aan ons verleend heeft om uw persoonsgegevens te verwerken, kan u steeds intrekken door middel van een schriftelijk of elektronisch verzoek met een kopie van uw identiteitskaart aan ons te richten.

Dergelijke intrekking van uw toestemming is niet mogelijk voor de verwerkingen die gebeuren op basis van een overeenkomst of de verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde. De intrekking heeft dan ook geen invloed op deze verwerkingen.

De intrekking van uw toestemming doet bovendien geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die reeds gebeurden op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.

Duur van het bewaren van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de periode die noodzakelijk is voor ons om het doel van de verwerking te verwezenlijken en/of om onze contractuele verbintenissen na te komen.

De Witte Communicatie bewaart uw persoonsgegevens tot maximaal twee jaar nadat u geen klant meer bent of uw persoonsgegevens aan ons verstrekt hebt, behoudens bijzondere wettelijke bepalingen die voorzien in een langere of kortere duur.

Uw rechten

Recht van inzage, verbetering en gegevenswissing

U beschikt over het recht te verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens, de verbetering van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens of de wissing van uw persoonsgegevens.

Dergelijke wissing van persoonsgegevens is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de totstandkoming van of de uitvoering van een overeenkomst of de onderbouwing van of de verdediging in het kader van een rechtsvordering.

Beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen heeft u het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen, o.m. indien u de juistheid van de persoonsgegevens zou betwisten, de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en u de persoonsgegevens nodig hebben voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering terwijl wij uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden. In voorkomend geval zullen wij uw persoonsgegevens enkel nog opslaan.

Overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons heeft verstrekt, te verkrijgen of om die gegevens over te dragen. Dergelijke verkrijging of overdracht is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de totstandkoming van en/of de uitvoering van een overeenkomst of de onderbouwing van of de verdediging in het kader van een rechtsvordering.

Geautomatiseerde besluitvorming

U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit indien hieraan rechtsgevolgen voor u verbonden zijn of dit u in aanmerkelijke mate treft. Dit is niet mogelijk indien dit besluit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst.

Bezwaar

U heeft een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (1) die noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen, mits er sprake is van redenen die specifiek verband houden met uw situatie en (2) ten behoeve van direct marketing. Dergelijk bezwaar is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

De uitoefening van uw rechten

U kan deze rechten uitoefenen door ons een gedateerd, schriftelijk of elektronisch verzoek met een kopie van uw identiteitskaart te versturen of desgevallend een aanvullende verklaring te verstrekken.

Indien wij van mening zijn dat u niet gerecht bent om één of meerdere van deze rechten uit te oefenen, zullen wij u hier schriftelijk van in kennis stellen.

Veiligheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van uw persoonsgegevens verzameld op onze website of op enige andere wijze alsook elke andere niet-toegestane verwerking van uw persoonsgegevens te vermijden.

In geen geval kunnen wij verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte weg, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Websites van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar op onze website eventueel verwezen wordt en ook niet voor de producten of diensten die op deze websites vermeld worden. Daarnaast geldt voor het gebruik van onze website enkel deze privacyverklaring. Aangezien de privacyverklaring van andere websites van onze kan verschillen, is het aangewezen om de privacyverklaring van iedere website die u bezoekt, te lezen.

Klachten

Indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons een inbreuk zou uitmaken op de bepalingen van onderhavige privacyverklaring of op de AVG, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Het is mogelijk dat onderhavige privacyverklaring in de toekomst uitgebreid of aangepast wordt, bijvoorbeeld indien er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Daarom raden we u aan om onderhavige privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Contact

Indien u vragen hebt over de privacyverklaring van De Witte Communicatie, kan u contact met ons opnemen.

Contactgegevens: Bart De Witte ( Bartdewitte@dewitte.be - 011 39 82 90), Wijerstraat 4, 3520 Zonhoven.