Algemene voorwaarden

Onverminderd bijzondere voorwaarden in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn onderhavige algemene voorwaarden (hierna steeds “de Algemene Voorwaarden”) van toepassing op alle offertes, bestellingen, orderbevestigingen, facturen of overeenkomsten tussen de klant en De Witte & Co BV, met zetel te Wijerstraat 4, 3520 Zonhoven en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met het nummer 0450.540.254 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt) (hierna steeds “De Witte Communicatie”). De Algemene Voorwaarden primeren op de voorwaarden van de klant.

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen de partijen, zijn alle facturen betaalbaar binnen de dertig (30) dagen te rekenen vanaf datum van de factuur. Alle bedragen zijn exclusief BTW en exclusief enige belasting, toeslag of vergelijkbare verhoging die een klant of De Witte Communicatie op basis van toepasselijke regelgeving verplicht is te betalen of De Witte Communicatie verplicht is in rekening te brengen.
 2. Elke offerte, door De Witte Communicatie uitgebracht, is een (1) maand geldig te rekenen vanaf de offertedatum, tenzij andersluidende vermelding op de offerte.
 3. Elke onbetaalde factuur wordt vanaf haar vervaldatum van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van vijftien (15) procent van het uitstaande factuurbedrag met een minimum van 500,00 EUR en met de verwijlinteresten aan wettelijke interestvoet, zonder afbreuk te doen aan het recht van De Witte Communicatie om de effectief geleden schade in zulk geval integraal te vorderen van de klant.
 4. De Witte Communicatie verbindt zich ertoe de redelijke inspanningen te leveren die nodig zijn voor het uitvoeren van haar verbintenissen. De klant erkent dat De Witte Communicatie niet gehouden tot een resultaatsverbintenis is.
 5. De Witte Communicatie is niet aansprakelijk voor indirecte schade geleden door de klant ten gevolge van de uitvoering van haar verbintenissen, zoals winstderving, omzetverlies en door de klant gemaakte extra kosten. Behoudens andersluidende overeenkomst, is de aansprakelijkheid van De Witte Communicatie in ieder geval beperkt tot het nettobedrag van de factuur waarin de kwestieuze verbintenis(sen) opgenomen is (zijn).
 6. De Witte Communicatie is bevrijd van al haar verbintenissen jegens de klant en niet verplicht tot gehele of gedeeltelijke nakoming van haar verbintenissen, wanneer onvoorspelbare of onvoorzienbare omstandigheden zich voordoen, die het voor De Witte Communicatie definitief moeilijk of onmogelijk maken haar verbintenissen na te komen.
 7. Niets in deze Algemene Voorwaarden kan worden opgevat of uitgelegd als een overdracht van industriële en/of intellectuele eigendomsrechten toebehorende aan De Witte Communicatie die het exclusief belang en eigendom van voormelde eigendomsrechten bewaart. Behoudens andersluidende voorafgaandelijke overeenkomst of mits de voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming van De Witte Communicatie, is het de klant verboden de werken die door voormelde eigendomsrechten beschermd worden te kopiëren, te vervreemden, te verpanden, te gebruiken op andere wijze dan overeengekomen werd of over te dragen aan derden.
 8. Partijen komen overeen dat de informatie die zij in het kader van hun overeenkomst uitwisselen als vertrouwelijk gekwalificeerd dient te worden. Partijen zullen zich dan ook onthouden van handelingen die ertoe zouden leiden dat deze informatie aan derden meegedeeld of op enige andere wijze kenbaar gemaakt zou worden. De partij die de verbintenissen opgenomen in deze bepaling niet naleeft, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 7.500 EUR per inbreuk aan de andere partij verschuldigd, met dien verstande dat deze partij een hogere schade kan bewijzen.
 9. Indien De Witte Communicatie door de klant verzocht wordt een dienst te verlenen die bestaat uit het activeren van een privacy- en cookieaanpak in de website van de klant, aanvaardt de klant de diensten geleverd door derde partijen (o.a. Iubenda). De klant aanvaardt dat de diensten geleverd door deze derde partijen, niet in de plaats komen van het professioneel juridisch advies dat vereist is om te verzekeren dat de verwerkingen die – door gebruik te maken ven voormelde diensten – door de klant uitgevoerd worden niet in strijd zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving. De Witte Communicatie kan bijgevolg op geen enkele manier voor de werking en/of beschikbaarheid voor zulke diensten aansprakelijk gesteld worden. De klant vrijwaart De Witte Communicatie en de met De Witte Communicatie verbonden personen integraal voor elke verplichting of aansprakelijkheid die voortvloeit uit de eventuele vordering of enige andere procedure ingeleid door een derde naar aanleiding of in het kader van het gebruik van voormelde diensten.
 10. Met betrekking tot enige persoonsgegevens die aan De Witte Communicatie door de klant of derden worden verstrekt in het kader van de dienstverlening, erkent de klant verwerkingsverantwoordelijke te zijn en in die hoedanigheid de verplichtingen opgenomen Algemene Verordening Gegevensbescherming stipt na te leven. De klant bevestigt dat De Witte Communicatie louter als verwerker zal optreden. De klant erkent dat de goedkeuring van een offerte, bestelling, orderbevestiging of overeenkomst eveneens de toestemming inhoudt om persoonsgegevens in haar opdracht te verwerken en hierbij beroep te doen op (onder)verwerkers. De Witte Communicatie zal deze persoonsgegevens enkel gebruiken en doorgeven voor de doeleinden die verband houden met haar verbintenissen. De betrokkenen hebben het recht van toegang, verbetering en desgevallend schrapping van hun persoonsgegevens. De Witte Communicatie zal het gepaste gevolg geven op de uitoefening door de klant van deze rechten. De Witte Communicatie verklaart dat zij afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen biedt opdat de verwerking aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voldoet. De Witte Communicatie neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de opdrachtgever te garanderen. Indien De Witte Communicatie een beveiligingsincident met betrekking tot voormelde persoonsgegevens vaststelt, zal zij de klant hiervan onverwijld op de hoogte brengen.
 11. De Witte Communicatie maakt zich sterk dat de Algemene Voorwaarden tevens gelden voor alle personen betrokken bij de uitvoering door De Witte Communicatie van haar verbintenissen en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of op enige wijze zou kunnen rusten.
 12. De nietigheid of niet afdwingbaarheid van een bepaling van de Algemene Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen. In voorkomend geval, dient (dienen de desbetreffende bepaling(en) op zodanige wijze geïnterpreteerd te worden zodat deze als geldig en afdwingbaar beschouwd kunnen worden en opdat de initiële bedoeling van de betrokken bepaling voor zoveel als mogelijk wordt behaald en nagestreefd.
 13. Alle geschillen ontstaan uit of met betrekking tot de Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Dergelijke geschillen behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Hasselt (België), met dien verstande dat De Witte Communicatie gerechtigd is een betwisting aanhangig te maken voor de rechtbank van de zetel/woonplaats van de klant.